Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE in /home/adakademi.com/domains/almanya.adakademi.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordpress-support/wordpress-support.php(12) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 1
yurtdışı eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireyl | Almanya Eğitim
Satış Destek Hattı 0 532 236 24 00

yurtdışı eğitim okullar kurslar ve yurtdışı üniversiteler-583

eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi.
yurtdışı, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve yurtdışı eğitim bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir yurtdışı eğitim çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. yurtdışı, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme yurtdışı eğitim sürecidir.
Genellikle resmi, yani kurumsal, yurtdışıle bir kullanıldığından bağlama göre öğretim, öğrenim gibi kavramlarla sıkça karıştırılmaktadır. Bu söylemde düşünüldüğünde yurtdışı kavramı iki genel çatıda tartışılabilir: toplumsal ve kurumsal yurtdışı.
Konu başlıkları [gizle]
1 Etimoloji
2 eğitim eğitim
3 Toplumsal eğitim
4 Kurumsal eğitim
5 Dünyada yurtdışıin geçmişsel süreci ve yapısı
6 Türk Cumhuriyetleri’de yurtdışı
7 yurtdışı felsefesi
8 Uygulamalar
9 Mesuliyet ve Ölçme-Değerlendirme
10 Müfredat
11 İlgili maddeler
Etimoloji [değiştir]

İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde education/educazione olarak adlandırılan eğitim, semantik açıdan Latince educare fiilinden gelir; inşa etmek, ayağa kaldırmak, dikmek manasındadır.
eğitim yurtdışı [değiştir]

yurtdışı eğitim, genellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yönelen bir öğrenci akımı olarak algılansa da, aslında kendi vatandaşı bulunulan topraklar dışında, dini, dili, kültürü zengin yabancı bir ülkede eğitim almaktır.
eğitim yurtdışı, dil yurtdışıi, üniversite eğitimi, yükseklisans eğitimi, mesleki ve kariyer yurtdışıi gibi temel başlıklar altında gruplandırılabilir.
Türkiye’deki yabancı öğrencilerin eğitim eğitim konusundaki genel eğilimi Usa ya da Avusturya’da yurtdışı almak olarak belirmiştir. eğitimnda yurtdışı almak isteyen öğrencilere, gidilecek ülke konsololuklarında öğrenci vizesi verilerek, o ülkede belirli bir süre,ülkenin haklarından sınırlı olarak yararlanma hakkı tanınmaktadır.
Ancak Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenci de vardır. Bunların çoğu Türki cumhuriyetlerden, Ermenistan’dan, İran’dan ya da Gürcistan’dan gelmedir.
Toplumsal eğitim [değiştir]

Bireyin, toplumun bir parçası olarak ailede başlamak üzere çevresindeki sosyal yapıdan aldığı eğitimdir. Geleneklere, dine, sınıfa vb. bağlı olan bu yurtdışı bireyin değer yargılarının yapısını oluşturur ve bir şekilde toplumun devamını sağlar.daha günümüzderaki yaşamında da beşeri ilişkileri veya kariyer anlamında da aldığı eğitim çok önemlidir.
Topluma yönelik yurtdışı faaliyetlerinin ortak noktası, okul dışı, bir başka ifadeyle örgün yurtdışıin dışında kalmasıdır. Dolayısıyla, sosyal pedagoji; mecburî eğitimini tamamlamış olan veya buna paralel olarak bazı sosyal sorunlu kişiler için, genelde kamu kurum ve kuruluşlarca düzenli, plânlı ve sistemli bir şekilde yürütülen yaygın yurtdışı faaliyetlerinin bütünüdür.
Kurumsal yurtdışı [değiştir]

eğitimin okullaşmış halidir. eğitimin profesyonel bir örgütlenme içinde bireye sağlanmasıdır.
Dünyada eğitimin tarihsel süreci ve yapısı [değiştir]

yurtdışıin başlangıcı genel olarak yurtdışı eğitim söz edilecek olursa insanlık kadar eski olsa da bir bilim olarak çok yenidir. Dünya Avrupa’daki modern yurtdışı sisteminin kökleri orta çağ dönemine kadar gider. Orta çağdaki okullar öncelikli olarak kiliselere bağlıydı ve din adamı yetiştiriyordu. İlk üniversitelerin çoğu Hristiyan kökenliydi. Bununla birlikte 1088′de kurulan Bolonya Üniversitesi gibi laik üniversiteler de vardı.
Günümüzdeki yurtdışı anlayışı ise Californian filozof, psikolog ve eğitim reformcusu John Dewey’nin (1859 – 1952) fikirlerinden ilham almıştır. William James ile yurtdışı eğitim  birlikte Pragmatizm’in de kurucuları arasında yer alan Dewey, Rousseau ve Plato’nun yurtdışı anlayışlarını eleştirmiş ve eğitimin köhnemiş, eski olguları tekrarla belletmeye değil öğrencinin bir kişi ve vatandaş olarak yurtdışı eğitim yaşamına uygulayabileceği bilgi ve becerileri kazandırma amacı gütmesi gerektiğini öne sürmüştür.
Türkiye’de yurtdışı [değiştir]

Ana madde: Türkiye’de eğitim
Türk Cumhuriyetleri’de yurtdışı ilk olarak öğrenci merkezli bir sisteme dönüştürülmelidir.Yani program öğrenci potansiyeline ve yurtdışı eğitim ilgi alanına göre her öğrenciye ayrı ayrı olarak düzenlenmelidir. Öğrencilere kişilikleri, yetenekleri ve istekleri göz önünde bulundurularak,şahsa özel bir yurtdışı programı hazırlanmalı ve izlenmelidir. Bu sayede günümüz öğrencisinin okula olan ilgisizliği azalmış olacak ve her öğrenci ilgili olduğu alanlardaki dersleri aldığı için daha başarılı olacaktır.
yurtdışı felsefesi [değiştir]

Ayrıca bakınız: yurtdışı Bilimleri
eğitimin bugününü iyi anlamak için eğitimin tarihsel değişimini anlamakta yarar vardır. geçmiş boyunca ortama ve uygulamalara göre değişik egitim tanımları yapılmıştır. Günümüzde eğitimin insan faaliyetlerindeki etkisi bugüne kadar olan uygulumaların en karmaşık olanıdır. Genel bir bakışla eğitim bir takım becerilerin öğretim ve yurtdışı eğitim öğrenim şeması içerisinde; insan’ın bilgi, sezinleme ve akıl işlevlerini geliştiren faaliyetler ve kavramlar bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu tanım çok soyut olup somut uygulamalar üzerinde anlayış geliştirmeye yardım etmemektedir.
yurtdışı felsefesi yurtdışıin amacı, doğası ve içeriğine ilişkin çalışmalarla ilgilenir. Bilginin kendisinin olduğu kadar bilen zihnin doğası ve otorite problemleri, eğitim ve toplum ilişkisi gibi konular yurtdışı felsefesinin konuları arasında yer alır. Rousseau’nun döneminden bu yana yurtdışı felsefesi gelişim psikolojisi ve gelişme teorileriyle bağlantılı olmaya devam etmiştir.
eğitimden beklenen temel amaçlar şunlardır: Sivil toplum sorumluluk, fikir ve girişimci eğitimli vatandaşlara dayalıdır. Her alandaki ilerleme okullaşmanın meydana getirdiği eğitimin kapasitesine bağlıdır. Bu durumda eğitim bireyin, toplumun ve gelecekteki insanlığın gelişim ve refahını güçlendirmeyi amaçlar.
Uygulamalar [değiştir]

yurtdışıin tek tanımlı (monolitik) olmadığı gerçeğinden dolayı yurtdışı kavramına birçok değişik boyuttan yakaşılmaktadır. Birçok boyutun var olmasının temel nedenleri
öğrencinin gelişimsel düzeyinin,
öğrenim ortamının etkisinin,
aktarılmak yurtdışı eğitim istenen bilgi yapısının,
Öğrenim Teorilerinin etkisinin,
yurtdışı Teorilerinin etkisinin,
göz önünde bulundurulmasıdır. Bu bağlamda eğitim üzerine konuşulurken
okul öncesi eğitim, genel yurtdışı, meslek yurtdışıi, hayat boyu öğrenim
bireysel eğitim, gurup yurtdışıi, programli yurtdışı, bilgisayar destekli eğitim, uzaktan yurtdışı
çocuk yurtdışıi, gelişkin yurtdışıi, özürlü yurtdışıi, üstün yetenekli yurtdışıi
kavram eğitimi, beceri eğitimi
kavramlarını kullanarak hangi olgudan bahsettiğimizi belirtmeliyiz. yurtdışı üzerine fikir oluştururken bu tanımlara dikkat edilmediğinde hatalar oluşmaktadır. Bir yurtdışı bakanının Türk eğitiminde ezberciliği kaldırıyoruz cümlesi Türk eğitim sisteminden kuran kursunu kaldırıyoruz diye yorumlanabilmektedir.
Mesuliyet ve Ölçme-Değerlendirme [değiştir]

yurtdışı rasgele oluşan bir faaliyet değildir. Eğitsel faaliyetlerin belli bir amacı vardır ve bu bağlamda planlı bir olgudur. eğitimin planlı yapısının bir uzantısı eğitimde Mesuliyet (accountability) kavramını gerektirir. Bu sebepden dolayı bu iki konunun aynı boyutlarda ele alınması gerekir. Ayrıca yurtdışıin amaçları doğrultusunda gelişip gelişmediğini anlamak için Eğitsel Ölçme ve Eğitsel Değerlendirme faaliyetleri eğitim yapısının bir parçasını oluşturur. Plan – Mesuliyet – Ölçme*Değerlendirme birbirlerin tamayesinde belirler.
eğitim Mesuliyeti eğitimde yeniden yapılandırma taraftarlarının üstünde durduğu en önemli konu olarak geçerliliğini devam ettirmektedir. eğitim Mesuliyeti yurtdışıin bütün faaliyetlerini kapsamaktadır. yurtdışı faaliyetlerinde etkisi olan birimlerin hangi amaç doğrultusunda sorumlu ve etkili olduğu tam olarak belirlenmesini içerir. Buna en güzel örnek okul tuvaletlerinde yaşanmaktadır. Tuvalet temizliğinde ortaya çıkan bir aksama için sorumluluk şeması yurtdışı eğitim
Sorun -> hizmetli
-> müdür yardımcısı
-> müdür
-> il yurtdışı müdürlüğü (birden fazla imza)
-> milli eğitim bakanlığı (onlarca imza)
-> yurtdışı bütçesi planlama kordinasyonu (onlarca imza)
-> meclis (550 dolayında imza)
maliye bakanlığı <-
il yurtdışı müdürlüğü <-
müdür <-
alım satım <-
Çözüm <- hizmetli <-
olarak gerçekleşmektedir.
Ölçme ve değerlendirme birbiriyle ilişkili ve çok boyutlu kavramlardır. Eğitsel değerlendirme Türkiyede dar anlamı olan öğrencinin öğrenme seviyesi olarak algılanmaktadır. Geniş anlamıyla eğitsel değerlendirme yurtdışıin bütününü kapsamaktadır. Eğitsel Değerlendirme diğer karar verme mekanızmalarında olduğu gibi kalite kontrolü geçerlidir. Eğitsel değerlendirmemin kalite kontrolu eğitsel geçerlilik ve eğitsel güvenirlik (soru analizi, ..) yapıları için sunulan kanıtlarla sağlanmaktadır. Milli yurtdışı içinde en yaygın ölçme değerlendirme metodu olarak istatistiksel değerlendirme metodlar gurubu kullanılmaktadır. Türk eğitim kurumlarında Klasik Ölçme Teorisi çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğrenci davranıslarını test kitapçığı bağlamında daha güvenilir olarak modelleyen Soru Cevap Teorisi üniversite seçme sınavında değerlendirmelerinde kullanılmaya çalışılmaktadır. Günümüzün en gelişmiş istatistiksel metodu olan Bireysel Test sistemi uygulamaları Türk Cumhuriyetleri de bulunmamaktadır.
Müfredat [değiştir]

Yurtdışı Eğitim Geniş anlamıyla Müfredat planlı eğitsel faaliyetlerin bir okul tarafından önceden belirlenmiş bir alan içinde (okul binası, atletizm sahası, hastane gibi) yürütülmesi olarak tanımlanmaktadır. [Todd, E. A.(1965) Curriculum Development and Instructional Planning]Tyler [1949] Müfredatı tanımlarken 4 ana soru içinde çalışılması gerektiğini önermektedir.
Hangi yurtdışısel amaçlar güdülmekte
Hangi eğitsel metotlar ile belirlenen amaçlara ulaşılacak
Belirlenen süre, amaç ve metotların nasıl organize edileceği
Organize olmuş (planlanmış) süre, amaç ve metotların nasıl ölçüleceği
Belirtilen bu amaç doğrultusunda cumhuriyetin uygulamaları da zaman zaman sekteye uğramış hatta baskıcı olmuştur[kaynak belirtilmeli]. Fakat Türk Cumhuriyetleri’de birçok uygulama geçici olmuş veya varlığını sürdüren uygulamaların milli birlik içinde normale dönmesini sağlamak her bireyin diğerine vatandaşlık görevidir[kaynak belirtilmeli].

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

İletişim

Bağdat Caddesi NO:359 Şaşkınbakkal 34740, iSTANBUL
Telefon: 0216 360 70 07
Fax: 0216 467 64 43
Website: http://avrupadilleri.com
Email: info@avrupadilleri.com